Nagasaki hibakusha, Mr. IHARA
10156289352893728 (3 Мая 2018 20:01)